Điện Biên: Tập trung tuyên tryền sâu rộng kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Chiều 19/10, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên thông báo nhanh nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Theo đó, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị lần thứ tám sau 7 ngày làm việc (từ ngày 2 - 8/10) đã hoàn thành chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo, đề án…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin nhanh tới đại biểu dự Hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng; thông tin về công tác cán bộ.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu cũng được thông tin về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị các đại biểu nắm vững tinh thần, nội dung cốt lõi của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII để tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng tới các tầng lớp Nhân dân. Các đồng chí cán bộ, đảng viên nâng cao vai trò trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, những nội dung mà Hội nghị Trung ương 8 thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV cũng như hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra./.