Đề cương về văn hoá Việt Nam

Nhằm tiếp tục triển khai các văn kiện, nghị quyết của Đảng về văn hóa và lan tỏa tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn Đề cương về văn hóa Việt Nam với khổ nhỏ.

Bản Đề cương về Văn hóa Việt Nam khổ nhỏ do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.

Sách được in khổ 8x12 cm, với 32 trang nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung, có thể bỏ túi và thuận tiện cho bạn đọc nghiên cứu, tham khảo tài liệu này.

Đề cương về văn hóa Việt Nam là một văn kiện lịch sử có giá trị đặc biệt quan trọng đối với cách mạng, kháng chiến, đặt nền móng cho sự vận động và phát triển của nền văn hóa mới Việt Nam, được đồng chí Trường Chinh - Tổng Bí thư của Đảng, nhà hoạt động văn hóa lớn của đất nước, khởi thảo và được Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương thông qua vào tháng 2/1943.

Đề cương đã phân tích, đánh giá một cách khái quát thực trạng đời sống văn hóa dân tộc dưới ách thống trị của Pháp - Nhật, vạch ra đường lối về cách mạng văn hóa và những nhiệm vụ trước mắt, tiến tới xây dựng nền văn hóa dân tộc, nhân dân. Nội dung Đề cương gồm 05 phần: Phần I- Cách đặt vấn đề; Phần II- Lịch sử và tính chất văn hóa Việt Nam; Phần III- Nguy cơ của văn hóa Việt Nam dưới ách phát xít Nhật, Pháp; Phần IV- Vấn đề cách mạng văn hóa Việt Nam; Phần V- Nhiệm vụ cần kíp của những nhà văn hóa mácxít Đông Dương và nhất là của những nhà văn hóa mácxít Việt Nam.

Từ sau bản “Đề cương văn hoá Việt Nam”, tư duy lý luận của Đảng về văn hoá ngày càng được bổ sung, phát triển và hoàn chỉnh hơn, biểu hiện rõ nét qua một số văn bản như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước...