Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu

Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Ngày 18/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuyên đề có nội dung về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gắn với đẩy mạnh xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Báo cáo viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giới thiệu về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác cũng như kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian vừa qua.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các đồng chí dự hội nghị nghiêm túc tiếp thu các nội dung chuyên đề.

Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gắn với thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Hồ Xuân Trường Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Các chi bộ, đảng bộ hướng dẫn cán bộ, đảng viên tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương khóa XIII về xây dựng Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023. Đồng thời, hướng dẫn cán bộ, đảng viên cần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tập trung vào những hành động, việc làm cụ thể bảo đảm hiệu quả, thiết thực; chú trọng phát hiện, biểu dương lan tỏa những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.