Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên tổ chức quán triệt nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 14/4, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thông tin công tác tuyên giáo tháng 4 năm 2023.

Lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên quán triệt nội dung chuyên đề tại Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh quán triệt nội dung của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương mới ban hành: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Kết luận số 49-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới; các chỉ thị, chương trình, kế hoạch của tỉnh... Các đại biểu cũng được thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế thời gian gần đây…

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cấp uỷ đảng chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tuyên giáo; tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương đến cán bộ, đảng viên, người lao động; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng…