Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề ''80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam''

Hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”; sự phát triển nội dung cốt lõi của Đề cương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay...

Ngày 10/3, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội phối hợp với Tổ đảng ở Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề ''80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam''.

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, các đồng chí thành viên Tổ Đảng Thường trực Hội đồng Dân tộc và Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Trong thời gian gần 2 giờ, Hội nghị đã nghe GS,TS. Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương trình bày bối cảnh lịch sử, ý nghĩa lịch sử, giá trị to lớn mang tầm thời đại và sức sống lâu dài, bền vững của Đề cương về văn hóa Việt Nam, các quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa; quá trình vận dụng, kế thừa, phát huy, phát triển các giá trị cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam để hoàn thiện đường lối văn hóa của Đảng trong suốt 80 năm qua.

GS.TS Đinh Xuân Dũng cũng tập trung phân tích yêu cầu, nhiệm vụ, khả năng, giải pháp để tiếp tục nghiên cứu, kế thừa, phát triển các quan điểm của Đề cương về văn hóa Việt Nam vào thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng các đại biểu dự buổi sinh hoạt chuyên đề.

Qua Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa - văn nghệ, đề cao nghĩa vụ và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam thời đại mới và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, góp phần quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về văn hóa, văn nghệ; đặc biệt là quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam...

Sau Hội nghị sinh hoạt chuyên đề, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đề nghị các cấp ủy trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cơ quan tiếp tục nghiên cứu những giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hội thảo Văn hóa năm 2022; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội có năng lực, phẩm chất, đạo đức, tận tụy, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân./.