Đảng bộ tỉnh Kiên Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Ngày 16/11, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Kiên Giang về tình hình xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn công tác.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Việc triển khai, cụ thể hóa thực hiện nhanh hơn so trước đây, nội dung sát thực tế, bảo đảm tính khả thi trong thực hiện, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống.

Nhìn tổng thể, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ, nhiều chỉ tiêu đạt khá so Nghị quyết đề ra…

Tỉnh ủy Kiên Giang đã ban hành 96 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tuyên giáo mang lại hiệu quả tích cực. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được chú trọng thực hiện khá tốt.

Ngành tuyên giáo của tỉnh tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực thực hiện tốt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao vai trò của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang trong lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các nhiệm vụ, hoàn thành khối lượng lớn công việc và đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, an ninh-tư tưởng, công tác tuyên giáo; kinh tế phát triển; văn hóa, xã hội, đời sống nhân dân được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững…

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương gắn với thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương; nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chính trị, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm chính trị, quyết định chính trị đối với người đứng đầu; tạo niềm tin, khát vọng để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị tỉnh Kiên Giang tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng tới cán bộ, đảng viên; nắm chắc tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân để kịp thời chỉ đạo định hướng, tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội. Đặc biệt, cần chú trọng tiến hành tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa tại Kiên Giang, góp phần tham gia xây dựng nội dung Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Với đặc điểm là tỉnh ven biển, Kiên Giang có đường biên giới đất liền khá dài với Campuchia, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền; quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tốt các sự kiện về thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế trong thời gian sắp tới.

Ngoài ra, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; Quy định việc sử dụng cờ Đảng; Quy định về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, lãnh đạo nhà xuất bản và lãnh đạo cơ quan báo chí; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động, tích cực phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc...