Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII

Ngày 15/3, Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cho cán bộ, đảng viên khối cán bộ.

PGS. TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Báo cáo viên tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện đã được nghe đồng chí PGS. TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt nội dung những Nghị quyết quan trọng của Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đặc biệt là Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Đây là những Nghị quyết liên quan trực tiếp và có nhiều ý nghĩa đối với việc nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân.  

Quang cảnh Hội nghị.

Lãnh đạo Học viện Cảnh sát nhân dân đề nghị, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đảng tham dự có trách nhiệm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận trong chi bộ để nắm thông tin đầy đủ, chính thống về các nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời, chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết./.