Đà Nẵng tiếp tục đổi mới, nỗ lực, phấn đấu triển khai có hiệu quả công tác tuyên giáo

Năm 2023, dù phải triển khai một khối lượng lớn công việc trong điều kiện Thành phố và cả nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ngành Tuyên giáo Đà Nẵng đã tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, các hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng, không ngừng đổi mới, nỗ lực, phấn đấu triển khai có hiệu quả công tác tuyên giáo, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp mặt nhân Kỷ niệm 93 Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023) do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức.

Những kết quả nổi bật

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; là năm có cơ hội, thuận lợi đến với Thành phố từ nỗ lực tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc khởi công các dự án lớn, trọng điểm; triển khai, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mới phát triển Thành phố theo Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2023 của Quốc hội “về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng” gắn với Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt theo Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Với nhận thức đó, năm 2023, “binh chủng” Tuyên giáo thành phố đã thực hiện tốt phương châm “Kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo” tham mưu các cấp ủy đảng xây dựng, ban hành nhiều chủ trương, định hướng lớn, hiệu quả về công tác Tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 58 văn bản; ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã tham mưu cấp ủy ban hành gần 900 văn bản chỉ đạo quan trọng về công tác tuyên giáo bảo đảm đúng yêu cầu về thời gian và chất lượng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao.

Trong đó, nhiều văn bản có nội dung lớn, nhạy cảm, phức tạp và quan trọng như: Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 10/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa giáo trên địa bàn thành phố”; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên trong việc sử dụng Internet, tham gia mạng xã hội”; Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay”; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet và mạng xã hội tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (ban hành kèm theo Quyết định số 5808-QĐ/TU ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy)…

Một điểm nhấn nổi bật khác của công tác tuyên giáo Thành phố Đà Nẵng trong năm 2023 là đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy phát động các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; về thực hiện Chuyên đề năm 2023 của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng” gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Toàn ngành tham mưu các cấp ủy tổ chức 216 hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; 62 hội nghị thông tin thời sự về những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra, gắn với các hoạt động triển khai các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn Thành phố.

Việc đẩy mạnh tổ chức các hội nghị theo hình thức trực tuyến với quy mô mỗi hội nghị trên 80 điểm cầu, khoảng 6.000 đại biểu tham dự đã được nhiều cán bộ, đảng viên đánh giá cao khi được nghe các đồng chí lãnh đạo cấp cao, những người trực tiếp tham gia vào quá trình soạn thảo nghị quyết trực tiếp báo cáo các chuyên đề một cách lôi cuốn, hấp dẫn. Nhờ đó, các nghị quyết của Đảng được triển khai một cách nhanh chóng, rộng rãi, toàn diện đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, với kết quả mỗi đợt học tập đều đạt trên 95% cán bộ, đảng viên tham dự và 100% tổ chức, cơ sở đảng từ thành phố đến phường, xã cơ bản hoàn thành tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đúng thời gian quy định.

Thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ được giao bởi Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngành Tuyên giáo Thành phố đã chỉ đạo, định hướng các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo phương châm linh hoạt, phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị, diễn biến tình hình. Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan biên soạn “Bộ tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; tổ chức Cuộc thi thiết kế, xây dựng infographic và video clip tuyên truyền nội dung 02 cuốn tài liệu về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Căn cứ định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng chỉ đạo và định hướng các cơ quan báo, đài tăng thời lượng, tiếp tục phát huy hiệu quả và xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục để giới thiệu gương “người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “gương người tốt, việc tốt” cũng được được đẩy mạnh. Hàng trăm tác phẩm, ấn phẩm, công trình của tác giả, nhóm tác giả, đơn vị nghệ thuật, văn nghệ sĩ... có sức thuyết phục khi phản ánh việc cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và chính quyền gương mẫu trong học tập và làm theo Bác Hồ. Việc triển khai Chuyên đề năm 2023 của Chỉ thị số 05-CT/TW và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy cho cán bộ chủ chốt, đảng viên được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, gắn việc học tập Bác với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và việc nêu gương của người đứng đầu. Nhờ đó, qua 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 của Chỉ thị số 05-CT/TW, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình bằng những việc làm thiết thực, học và làm theo Bác từ những điều dung dị nhất, mộc mạc nhất nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: “Bếp ăn từ thiện”, “Gian hàng không đồng”, “Tuyến đường tự quản”, “Quỹ vì người nghèo”, “Tổ hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng”; “Ngày thứ tư không hẹn”… Đó là những tấm gương đầy tinh thần trách nhiệm và nhân văn, có sức lôi cuốn và truyền cảm hứng đến cộng đồng xã hội, những tấm gương luôn nỗ lực không ngừng, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, cống hiến hết mình xây dựng và phát triển thành phố.

Trên công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc, ngành Tuyên giáo Đà Nẵng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các sự kiện lớn, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; chủ động theo dõi địa bàn, nắm bắt tình hình gắn với điều tra xã hội học, kịp thời tổng hợp, phản ánh, kiến nghị, đề xuất với các cấp ủy đảng nhiều thông tin quan trọng phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo. Trong năm 2023, hệ thống Tuyên giáo thành phố đã quản lý, vận hành có hiệu quả các tài khoản, trang, nhóm facebook của địa phương, đơn vị, thường xuyên đăng tải, chia sẻ với hơn 19.000 tin, bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền, đấu tranh phản bác, thu hút nhiều lượt tương tác của cộng đồng mạng. Các thành viên Nhóm chuyên gia thành phố tham gia viết gần 50 bài viết tuyên truyền, đấu tranh phản bác theo các chủ đề, chủ điểm trong năm.

Một số hoạt động của ngành Tuyên giáo Đà Nẵng trong năm 2023.

Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, hoạt động báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo được chú trọng đúng mức, bảo đảm tính tư tưởng trong nội dung và hình thức thông tin, đáp ứng nhu cầu của công chúng, kịp thời đưa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên giáo, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Trung ương và Thành ủy, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của những người làm công tác tuyên giáo, toàn ngành đã chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Tuy nhiên, công tác Tuyên giáo trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng năm qua còn một số hạn chế như: Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Đảng ở các địa phương chưa đồng đều; việc nắm bắt, dự báo tình hình, nhất là trước những vấn đề nổi cộm, phức tạp, nhạy cảm đôi lúc vẫn còn bị động, lúng túng; công tác đấu tranh, ngăn chặn, bóc gỡ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc, quản lý các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử cá nhân, quản lý báo chí còn một số bất cập; năng lực truyền đạt và chất lượng đội ngũ báo cáo viên cấp thành phố và quận, huyện nhìn chung chưa có sự lôi cuốn, thu hút người nghe; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện các nhiệm vụ tuyên giáo còn chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh yêu cầu: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và có hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Như vậy, Trung ương đã xác định rất rõ vai trò to lớn cũng như trách nhiệm vô cùng nặng nề của ngành Tuyên giáo; đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng công tác tuyên giáo, cũng như hiệu lực, hiệu quả, thành tựu đổi mới mặt công tác này trong tình hình mới. Trên tinh thần đó, thời gian tới ngành Tuyên giáo Thành phố cần tập trung tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại, các chủ trương, chính sách lớn của đất nước và thành phố, Chủ đề năm 2024 của thành phố “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”, các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo sự ổn định về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ hai, tiếp tục tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; tham mưu tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị các Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng trong năm 2024.

Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn và thẩm định lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống của các đơn vị, địa phương; phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thành công công trình thông sử “Lịch sử Đà Nẵng từ khởi thủy đến năm 2020”. Quan tâm công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thứ ba, tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 của Chỉ thị số 05-CT/TW với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” gắn với sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 Ban Thường vụ Thành ủy về “tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay” và các chủ trương liên quan khác của Trung ương, Thành ủy.

Thứ tư, tham mưu Thường trực Thành ủy chỉ đạo, định hướng tư tưởng các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong nội dung thông tin của báo chí; thực hiện có hiệu quả Quyết định số 9262-QĐ/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định về việc phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn thành phố và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) trên địa bàn thành phố trong năm 2024; nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Trang Thông tin điện tử Đảng bộ thành phố.

Thứ năm, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet và mạng xã hội tại thành phố Đà Nẵng”; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Hướng dẫn số 40-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên trong việc sử dụng Internet, tham gia mạng xã hội”.

Thứ sáu, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, gắn với tăng cường công tác cung cấp thông tin chính thống định hướng tư tưởng, nhất là đối với những vấn đề dư luận quan tâm. Nghiên cứu đổi mới và tăng thêm số lượng các cuộc điều tra thăm dò dư luận xã hội về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố như tổ chức bình chọn trực tuyến, điều tra bằng hình thức trực tuyến. Triển khai tổng kết 35 năm thực hiện biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ (1989 - 2024).

Thứ bảy, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 10/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa giáo trên địa bàn thành phố”; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong lĩnh vực khoa giáo để tham mưu có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Tập trung hướng dẫn đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn thành phố nhân các ngày lễ, kỷ niệm đặc biệt. Tham mưu Thành ủy triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Thứ tám, tăng cường công tác phối hợp theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm” và các quy chế phối hợp khác.

Thứ chín, tăng cường bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo vừa “hồng”, vừa “chuyên”; vững vàng về chính trị, tư tưởng, sáng về phẩm chất đạo đức; tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ; tinh thông, nhanh nhạy, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; sâu sát, hòa mình vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thành phố.

Năm 2024 được xem là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Đà Nẵng khi Trung ương đang xem xét ban hành một số cơ chế, chính sách giúp thành phố tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tồn tại nhiều năm, đồng thời là năm tăng tốc thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất các chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngành Tuyên giáo Thành phố sẽ tiếp tục thể hiện rõ nét hơn vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” và vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng, nhằm góp phần quan trọng tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; ổn định tình hình chính trị - xã hội; phục hồi, phát triển kinh tế; củng cố quốc phòng - an ninh; tạo niềm tin, khí thế và thực lực, bảo đảm mọi điều kiện, cơ sở thuận lợi cho việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới của Đảng bộ thành phố.

Đoàn Ngọc Hùng Anh

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng