Đà Nẵng: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ban Chỉ đạo 35 Thành phố Đà Nẵng tập trung xây dựng fanpage, facebook trên trang Thông tin điện tử Đảng bộ thành phố; duy trì và phát triển nhóm facebook “Đà Nẵng tươi đẹp” nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội...

Ngày 12/5, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023. 

Quang cảnh Hội nghị.

Trong thời gian một ngày, Hội nghị tập trung triển khai, quán triệt, tuyên truyền nhiều nội dung quan trọng như: “Đề án tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; triển khai, quán triệt Hướng dẫn số 99-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet và mạng xã hội.

Các đại biểu cũng được tập huấn các kỹ năng, nghiệp vụ nhận diện, xử lý thông tin xấu, độc; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội; và thông tin tình hình thời sự trong nước, thế giới; công tác an ninh mạng, phòng, chống hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng và chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh trên không gian mạng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được coi là nhiệm vụ sống còn, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ, đây chính là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung triển khai Đề án “Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Ban Chỉ đạo 35 Thành phố xây dựng mạng lưới chuyên gia, cộng tác viên tham gia viết bài có chất lượng về lý luận và thực tiễn, có sức thuyết phục; tập trung xây dựng fanpage, facebook trên trang Thông tin điện tử Đảng bộ thành phố; duy trì và phát triển nhóm facebook “Đà Nẵng tươi đẹp” nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội...

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng lưu ý, cần phải chủ động bố trí, ưu tiên nguồn lực cho công tác này, lựa chọn và triển khai cách làm mang màu sắc riêng gắn với sản phẩm tuyên truyền, lan tỏa cụ thể, xem đây là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 35 của đơn vị hằng năm./.