Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn góp phần xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Lễ ký hợp đồng nghiên cứu khoa học với các đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp bộ trọng điểm giai đoạn 2024 - 2026 “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn góp phần chuẩn bị và triển khai Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình dự và chủ trì Lễ ký.

Quang cảnh buổi lễ.

Chương trình khoa học cấp bộ trọng điểm giai đoạn 2024 - 2026 “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn góp phần chuẩn bị và triển khai Văn kiện Đại hội XIV của Đảng” gồm các đề tài: “Nhận thức và giải quyết đúng một số vấn đề lý luận, thực tiễn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng"; “Các mối quan hệ lớn qua thực tiễn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; “Định hướng giải pháp thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”; “Giải pháp khai thác, phát huy nguồn lực và động lực mới phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới”; “Đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”; “Xây dựng nền quản trị quốc gia gắn với chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn”; “Tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong tình hình mới”.

Tại buổi lễ, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã ký hợp đồng với các chủ nhiệm đề tài là những nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn trong xây dựng và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong các giai đoạn phát triển đất nước.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương ký và GS. TS Phùng Hữu Phú, Chủ nhiệm đề tài “Các mối quan hệ lớn qua thực tiễn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh: Để đảm bảo tiến độ và chất lượng triển khai Chương trình khoa học cấp bộ trọng điểm giai đoạn 2024 - 2026, với mục đích kết quả nghiên cứu của Chương trình kịp thời góp phần vào việc cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bộ phận tham mưu Chương trình dự thảo Kế hoạch chung thực hiện Chương trình để Ban Chủ nhiệm Chương trình ký ban hành thực hiện, trong đó đề xuất cụ thể lộ trình kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài, các tọa đàm, hội thảo, khảo sát trong và ngoài nước; thời gian hoàn thành Báo cáo tư vấn lần 1, Báo cáo tư vấn lần 2, thời gian tổ chức nghiệm thu cơ sở và nghiệm thu chính thức.

Cùng với đó, Tổ Thư ký nội dung, Tổ Thư ký hành chính ban hành văn bản phân công các thành viên theo dõi cụ thể với từng đề tài, xây dựng Báo cáo tiến độ định kỳ báo cáo Ban Chủ nhiệm Chương trình. Ban Chủ nhiệm của từng đề tài khẩn trương xây dựng kế hoạch, kịch bản cụ thể triển khai đề tài theo lộ trình, tiến độ công việc đã ký kết với Hội đồng bảo đảm thời gian, chất lượng, nhất là tiến độ thực hiện các Báo cáo tư vấn.

Đồng chí Lại Xuân Môn bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm đã triển khai 2 Chương trình khoa học cấp bộ trọng điểm giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2022 - 2024, các đề tài sẽ được thực hiện có hiệu quả, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu./.