Cụ thể hóa các hệ giá trị nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt sâu sắc và toàn diện, cụ thể hóa các hệ giá trị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng phát triển đất nước...

Chiều 10/5, tại thành phố Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức Hội thảo “Triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới gắn với thực tiễn vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; thực hiện các giá trị văn hóa, con người Thừa Thiên Huế”.

Quang cảnh Hội thảo.

Các đồng chí: Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế dự và chủ trì Hội thảo.

Hội thảo là diễn đàn để các tỉnh ủy, các nhà khoa học, chuyên gia, các cơ quan tham mưu, chỉ đạo, quản lý văn hóa trong vùng trao đổi kết quả nghiên cứu; thảo luận, đi đến thống nhất nhận thức về các hệ giá trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc (ngày 24/11/2021) và đã được khẳng định, làm rõ tại Hội thảo quốc gia (ngày 29/11/2022); đồng thời, xác định những yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đặt ra cho cấp uỷ, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức và nhân dân trong Vùng, nhằm triển khai thực hiện; giữ gìn, phát huy các hệ giá trị, góp phần phát triển nhanh và bền vững Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Hội thảo đã nhận được 32 bài tham luận từ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu từ các trường đại học, cao đẳng, lãnh đạo các tỉnh Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Các tham luận và phát biểu tại Hội thảo đã khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới gắn với thực tiễn Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Đồng thời, Hội thảo đã phân tích thực trạng, nguyên nhân và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để tham mưu giúp Đảng và Nhà nước ban hành quyết sách nhằm quán triệt, triển khai thực hiện và tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các hệ giá trị trong đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam là vấn đề hệ trọng, cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt sâu sắc và toàn diện hơn nữa việc triển khai thực hiện các hệ giá trị; cụ thể hóa các hệ giá trị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng phát triển đất nước.

Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần lồng ghép thực hiện các hệ giá trị trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của mỗi địa phương, đơn vị; gắn việc hiện thực hóa các giá trị này với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người phát triển toàn diện.

Đồng thời, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực hợp lý, cần thiết để tạo nên những đột phá trong việc triển khai, thực hiện các hệ giá trị trong công cuộc đổi mới; từng bước nghiên cứu, đưa vấn đề giáo dục giá trị trong triển khai nội dung giáo dục địa phương tại chương trình giáo dục phổ thông.