Công tác Tuyên giáo góp phần tích cực vào việc ổn định chính trị, tư tưởng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Tam Kỳ

Năm 2023, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã tập trung lãnh, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ đề ra và đạt kết quả khá toàn diện. Có được kết quả trên nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND - UBND và sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành của tỉnh; đặc biệt là sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở. Trong đó, công tác Tuyên giáo đã có những đóng góp hết sức quan trọng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác Tuyên giáo đối với việc ổn định chính trị, tư tưởng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ đã thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc của Ban Tuyên giáo trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Trong năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Thành uỷ Tam Kỳ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tỷ lệ đảng viên tham gia các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn đạt 98% trở lên. Trong năm, Thành uỷ đã chỉ đạo mời các chuyên gia đầu ngành nói chuyện 05 buổi thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên; chỉ đạo Ban Tuyên giáo, các địa phương, đoàn thể thường xuyên tổ chức các Hội nghị thông tin thời sự, Báo cáo viên - tuyên truyền viên cơ sở, tập huấn,... Điểm nổi bật trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ở Tam Kỳ là đã tổ chức được 04 buổi nói chuyện về Bác Hồ do GS. TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt; tổ chức thành công Hội thi Tuyên truyền viên giỏi năm 2023 và Tọa đàm “Mô hình tiêu biểu trên địa bàn thành phố” cùng chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng 25 tập thể và 09 cá nhân có thành tích qua 02 năm thực hiện Kết luận. Chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng được nâng lên; trong năm đã xuất bản Lịch sử Đảng bộ, lịch sử lực lượng vũ trang thành phố Tam Kỳ, giai đoạn 1975 - 2020; tiếp tục chỉ đạo biên soạn Lịch sử đảng bộ xã, phường, giai đoạn 1975 đến nay và Lịch sử truyền thống ngành, đoàn thể thành phố.

GS.TS Hoàng Chí Bảo - chuyên viên cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nói chuyện về Bác Hồ đầu năm 2023.

Ban Tuyên giáo Thành ủy quan tâm chỉ đạo nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, dư luận trong Nhân dân, không để xảy ra vấn đề phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn; duy trì Hội nghị giao ban công tác an ninh tư tưởng và dư luận xã hội theo quý. Việc tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trên hệ thống website, facebook, nhất là hoạt động pha loãng thông tin xấu độc, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng của nhóm Mocha 35 được tăng cường. Triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư “về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội” được quan tâm.

Công tác tuyên truyền, định hướng về tư tưởng chính trị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ được đẩy mạnh theo hướng đổi mới, thiết thực, phù hợp với tình hình của địa phương. Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành kịp thời các Hướng dẫn, Đề cương và khẩu hiệu tuyên truyền, tích cực tuyên truyền các hoạt động, sự kiện năm 2023 trên địa bàn. Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên có chuyển biến; trong năm đã tổ chức 04 Hội nghị Báo cáo viên - Tuyên truyền viên cơ sở, 09 Hội nghị thông tin thời sự; cử lãnh đạo Ban Tuyên giáo trực tiếp báo cáo tại 19 Hội nghị thông tin thời sự ở xã (phường), ngành, đoàn thể thành phố và quán triệt chỉ thị, nghị quyết ở nhiều đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo ngành tuyên giáo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ; giáo dục, đào tạo; y tế, dân số, gia đình, trẻ em, thể thao, an sinh xã hội; kịp thời ban hành các Chương trình, Kế hoạch và công tác sơ, tổng kết, kiểm tra, giám sát việc hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đặc biệt, trong năm Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 25/10/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2023 - 2030. Nhiều hoạt động lễ hội, văn hoá, thể thao tiêu biểu ở các địa phương, mang đậm giá trị văn hóa bản địa, đặc trưng của vùng đất, con người Tam Kỳ được tổ chức, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị, quảng bá, tôn vinh và đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, hưởng thụ của người dân và du khách. Quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, xây dựng bản đồ du lịch trên không gian thực tế ảo, tổ chức khai trương Thư viện số cộng đồng,…

Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo được triển khai hiệu quả. Nội dung, phương thức, hình thức tuyên truyền có sự đổi mới, toàn diện, theo chủ điểm và có trọng tâm; hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời đã tạo nhận thức và sự ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, nhà nước, cũng như công tác bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với HĐND-UBND, Viện kiểm sát và Toà án nhân dân cùng cấp được triển khai hiệu quả, đảm bảo quy chế đề ra.

Kết quả năm 2023, ngành Tuyên giáo Tam Kỳ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được xếp vị trí thứ nhất trong khối thi đua các huyện đồng bằng. Đây là sự ghi nhận đúng đắn, công tâm, khách quan về công tác lãnh, chỉ đạo của cấp uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ; là sự ghi nhận nỗ lực, đổi mới, sáng tạo của Ban Tuyên giáo trong tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành đã đề ra trong năm.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; cũng là năm tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến còn nhiều phức tạp, nhiều vấn đề mới nảy sinh tác động đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và công tác tuyên giáo. Bên cạnh sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, ngành Tuyên giáo Tam Kỳ sẽ quyết tâm nỗ lực, vượt lên khó khăn, thách thức, phấn đấu giữ vững phong trào thi đua, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ của ngành đề ra theo hướng toàn diện, chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc ổn định chính trị, tư tưởng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ths. Đoàn Quang Khải

Ban Tuyên giáo Thành uỷ Tam Kỳ