Công tác tuyên giáo gắn bó sâu sắc và có những đóng góp quan trọng với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc

Phát biểu tại buổi Họp mặt và Lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, 94 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo gắn bó sâu sắc và có những đóng góp quan trọng với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” đều có sự đóng góp to lớn, dấu ấn của công tác tuyên giáo.

Qua 94 năm, các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo ngày càng trưởng thành, được Đảng giao các nhiệm vụ, trọng trách quan trọng. Những thành quả các thế hệ cha anh đã dày công gây dựng suốt 94 năm qua luôn là động lực để đội ngũ cán bộ tuyên giáo hôm nay tiếp tục vững bước đi lên, viết tiếp những trang sử vẻ vang của Ngành, của Ban trong giai đoạn mới, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lưu ý, năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục phát huy vai trò của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với công tác xây dựng Đảng, theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, cần phải phát huy thật tốt những thành tựu, bài học kinh nghiệm đã có; khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.

Theo đó, cần tiếp tục thực hiện tốt việc tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 3 trọng tâm là học tập, nêu gương và làm theo, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định về nêu gương của Đảng. Qua đó, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có những đóng góp tích cực, hiệu quả hơn nữa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin trong Nhân dân. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; tích cực xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Trước mắt, trong những ngày đầu Xuân, Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Hướng dẫn và tổ chức thật tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, trong đó nêu bật sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành, địa phương, các cấp chính quyền trong thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết; tăng cường tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của Nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông, sử dụng pháo và vật liệu nổ, phòng chống dịch bệnh. Đồng thời chuẩn bị tốt các nội dung, vấn đề liên quan để tổ chức thành công Hội nghị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học Xuân Giáp Thìn 2024 và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn và đề nghị: Mỗi cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương luôn nêu cao và phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu; thường xuyên trau dồi, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng Đảng bộ cơ quan đoàn kết, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lại Xuân Môn và đồng chí Vũ Văn Phúc.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí: Đoàn Văn Báu, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị; Vũ Trọng Hà, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương./.