Công tác Tuyên giáo Đà Nẵng – dấu ấn sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ Thành phố

Phát huy vai trò tham mưu về công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng và ngành tuyên giáo thành phố đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ngày càng đi vào chiều sâu, nội dung tập trung các vấn đề mới, cốt lõi của các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, chỉ thị, đề án... gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị và hoạt động thực tiễn thành phố, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị và nâng cao năng lực vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên được chú trọng. Việc cập nhật, bổ sung các nội dung lớn, mới của Trung ương và thành phố được thực hiện kịp thời, thường xuyên.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng. Việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu phục vụ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt được triển khai một cách bài bản, khoa học. Công tác tổ chức, quản lý được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ. Hình thức nghiên cứu, học tập được đổi mới, đa dạng, phù hợp với đặc điểm tình hình của thành phố, địa phương, cơ sở. Nhiều hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với quy mô đến tận cấp phường, xã và mở rộng thành phần tham dự, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên thấm nhuần và hiểu sâu, tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn. Ngành tuyên giáo cũng đã tận dụng mạnh mẽ ưu thế của Internet và mạng xã hội trong việc đăng tải các sản phẩm đồ họa infographic với nội dung ngắn gọn, nêu những vấn đề cốt lõi để tuyên truyền trên không gian mạng, thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội, tạo hiệu ứng tích cực về việc tương tác, chia sẻ trong cộng đồng.

Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn đảm bảo đúng yêu cầu và thời gian quy định; từ đó rút ra các nhận định, đánh giá có tính lý luận và thực tiễn trong công tác lãnh đạo trên các lĩnh vực. Các cấp ủy đã nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện trong công tác xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; nhất là ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, phù hợp với thành phố và từng đơn vị.

Đối với công tác tuyên truyền, Thành ủy Đà Nẵng và Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành gần 700 văn bản chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền, tập trung các nội dung, nhiệm vụ nổi bật như kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội “Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng”; kết quả các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và các kỳ họp của Quốc hội. Đặc biệt, toàn thành phố đã tập trung tuyên truyền, lan tỏa các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng đã xây dựng “Bộ tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” làm cơ sở để triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố.

Công tác khoa giáo được quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh. Ngành tuyên giáo Thành phố đã chú trọng tuyền truyền, theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên phối hợp theo dõi, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước thuộc lĩnh vực khoa giáo. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về khoa giáo được chú trọng đúng mức; việc thẩm định các nội dung trên các lĩnh vực khoa giáo được thực hiện kịp thời, lãnh đạo giải quyết tốt các yêu cầu về công tác khoa giáo trong tình hình mới.

Về công tác văn hóa, văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng đã tham mưu triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (năm 2021) đạt được những kết quả bước đầu, có tính đồng bộ; tham mưu Thành uỷ ban hành và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hóa trên địa bàn thành phố. Việc phát huy vai trò của văn nghệ sĩ, trí thức được nâng cao một bước; quỹ đất dành cho không gian văn hóa công cộng, các công trình văn hóa, công viên, thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở được ưu tiên; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản tiếp tục nhận được quan tâm đầu tư. Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án “Tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc hằng năm, gắn với thiết lập chuỗi sự kiện, văn hóa lễ hội về đêm của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2026”.

Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đấu tranh cách mạng, lịch sử Đảng bộ được tiếp tục chú trọng theo hướng tăng cường nâng cao chất lượng công trình, hình thức in ấn đẹp và hoàn thành theo yêu cầu chung một cách khoa học. Các công trình lịch sử chuyên đề, phục vụ các sự kiện lớn chú trọng biên soạn, xuất bản, được nhiều bạn đọc đánh giá cao. Công tác giáo dục truyền thống được đẩy mạnh thực hiện với nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với bối cảnh mới; tập trung phát huy kết quả nghiên cứu của công trình lịch sử Đảng để xây dựng các bộ tài liệu giảng dạy dành cho cán bộ, đảng viên cũng như phục vụ Chương trình Giáo dục địa phương ở các cấp học; tổ chức hiệu quả hoạt động ngoại khóa đến các điểm lịch sử như Bảo tàng Đà Nẵng, Nhà Trưng bày Hoàng Sa, triển khai mô hình gắn mã QR Code tại các địa chỉ đỏ...

Công tác báo chí, xuất bản và thông tin đối ngoại được tăng cường, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố; chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo được đẩy mạnh; thông tin, hình ảnh của thành phố ra thế giới được tăng cường, nhất là trên Internet và mạng xã hội.

Trong triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đã tham mưu Thành uỷ Đà Nẵng đã ban hành “Đề án tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet và mạng xã hội tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Công tác bồi dưỡng, tập huấn lực lượng tham mưu, giúp việc của Ban Chỉ đạo 35 của thành phố được tổ chức kịp thời, góp phần nâng cao tính chiến đấu trong công tác của lực lượng tham gia đấu tranh. Cán bộ, đảng viên Thành phố Đà Nẵng tích cực tham gia Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trong 2 năm 2021 và 2022, đã có gần 1.000 bài dự thi chất lượng, góp phần bổ sung cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lãnh đạo Thành uỷ Đà Nẵng trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn thành phố được thực hiện thường xuyên, nâng cao tính chiến đấu ở cơ sở; kịp thời phát hiện, xử lý, vô hiệu hóa nhiều trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, các sự kiện chính trị, các vấn đề “nóng” trên địa bàn thành phố để đăng tải, chia sẻ thông tin giật gân, sai sự thật. Các trang facebook, fanpage của các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố cùng với nhóm facebook “Đà Nẵng Tươi Đẹp” của Ban Chỉ đạo 35 Thành phố thường xuyên đăng tải, chia sẻ hơn gần 10.000 tin, bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên được tăng cường. Đội ngũ báo cáo viên thường xuyên được bồi dưỡng, kiện toàn, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, bổ sung các kiến thức phục vụ cho công tác giảng dạy, có kinh nghiệm, khả năng truyền đạt tốt, có khả năng phân tích, lý giải và vận dụng lý luận vào thực tiễn; thường xuyên được cập nhật những nội dung mới, kịp thời bổ sung những vấn đề mới gắn với thực tiễn của đất nước, thành phố, những vấn đề dư luận quan tâm. Công tác tổ chức hội nghị thông tin thời sự chuyên đề có nhiều điểm mới, sáng tạo, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc năm bắt thông tin, phục vụ công tác lãnh đạo và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thành phố./.

Đinh Văn Dũng

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng