Cao Bằng: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 12/5, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 168 điểm cầu từ Tỉnh ủy đến các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy xã, phường, thị trấn với 5.193 cán bộ, đảng viên tham gia.

Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh: Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng và hệ thống chính trị. Hội nghị cũng giúp các đại biểu nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, cốt lõi của các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII...

Hội nghị quán triệt các nội dung: Giới thiệu khái quát nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chương trình hành động số 22-CTr/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 21/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 21/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Quang cảnh Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bế Thanh Tịnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai học tập tại địa phương, đơn vị theo Kế hoạch số 225-KH/TU, ngày 29/3/2023 của Tỉnh ủy. Các cơ quan báo chí, đảng ủy cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định cần được triển khai kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm toàn thể cán bộ, đảng viên nhân dân đều được phổ biến, quán triệt, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện có hiệu quả tại địa phương, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động của Tỉnh uỷ thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế; chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.