Cần Thơ: Thực hiện nghiêm Quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Ngày 31/5, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt, triển khai Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với các nội dung chính như: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị quan trọng nhằm chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp diễn ra vào năm 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ngoài ra, Hội nghị còn quyết định những vấn đề mang tính chất định hướng quan trọng của Đảng trong giai đoạn mới…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ yêu cầu, cấp ủy các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị để cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ...