Cán bộ chủ chốt toàn quân quán triệt cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"

Ngày 4/7, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân phổ biến, học tập một số nội dung cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Bộ Quốc phòng và trực tuyến tại 52 điểm cầu, với 6.500 đại biểu đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tham dự.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, giới thiệu về quá trình thu thập tư liệu và xuất bản Cuốn sách từ tháng 3/2023 và hoàn thành, ra mắt vào dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024). Đại tá, Giáo sư-Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã giới thiệu một số nội dung cơ bản của Cuốn sách.

Hội nghị tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản Cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến toàn quân, góp phần giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là cán bộ chủ trì các cấp nắm chắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của Cuốn sách. Từ đó, nâng cao hơn nữa nhận thức về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đối với xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Thông qua nghiên cứu, học tập, các cơ quan, đơn vị kịp thời cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo phù hợp nội dung Cuốn sách với điều kiện thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ được giao. Sau Hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, học tập sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân với những hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội, cơ quan, đơn vị./.