Các địa phương hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII

Thực hiện Kế hoạch số 421-KH/BTGTW ngày 29/01/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn), nhiều địa phương đã ban hành công văn hướng dẫn triển khai Cuộc thi tại địa bàn.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII được tổ chức trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn).

Cụ thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã ban hành công văn đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh rà soát lại việc tạo đường link và gắn banner quảng bá về Cuộc thi lên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia Cuộc thi; yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở địa phương, đơn vị mình tham gia Cuộc thi, coi đây là nhiệm vụ và tiêu chí trong việc bình xét thi đua hằng năm...

Tại Công văn về phối hợp chỉ đạo triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cần Thơ, Đài PT-TH thành phố Cần Thơ; Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Thành ủy phối hợp triển khai, tuyên truyền sâu rộng, cổ vũ, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực tìm hiểu, tham gia Cuộc thi. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tiễn các địa phương, đơn vị có thể tổ chức phát động điểm về Cuộc thi và tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đã ban hành công văn về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị đẩy mạnh thông tin tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên các cấp trên địa bàn tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.