Cà Mau phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

Đây là năm thứ hai Cà Mau phát động cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Chiều 17/3, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Cà Mau (Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Cà Mau) tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong toàn Đảng bộ và các cơ quan truyền thông, báo chí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Cà Mau phổ biến kế hoạch, nội dung, thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Thông qua Cuộc thi nhằm tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/5 (tính theo dấu bưu điện). Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tổ chức vào tháng 11/2023, các tác phẩm đạt chất lượng sẽ được tuyển chọn để tham dự cuộc thi cấp Trung ương.

Theo đồng chí Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, Cuộc thi góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI.

Đồng chí Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị, các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền triển khai hưởng ứng cuộc thi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, đơn vị, ngành mình. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, thông tin rộng rãi về cuộc thi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực cổ vũ, phản ánh tình hình, kết quả cuộc thi và kịp thời biểu dương những cá nhân, đơn vị triển khai thực hiện tốt…