Bình Định: Vận dụng tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn được nêu trong tác phẩm vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Ngày 14/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 11 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và 159 điểm cầu xã, phường, thị trấn, với hơn 5.000 đại biểu tham dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương đã tập trung phổ biến, quán triệt 05 nội dung cốt lõi của Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, khẳng định: Nội dung Tác phẩm có giá trị, ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, là tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần làm sáng rõ quá trình phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng, hệ thống hóa sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trở thành “kim chỉ nam” cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta…

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Để việc học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát huy hiệu quả thiết thực, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn được nêu trong tác phẩm vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, gây bức xúc trong nhân dân; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên; tích cực tham gia phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh./.