Bến Tre: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu các lĩnh vực công tác tuyên giáo

Với tinh thần quyết liệt nhằm tập trung thực hiện đạt cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh uỷ năm 2024, ngành Tuyên giáo Tỉnh Bến Tre sẽ chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu cụ thể hoá việc triển khai, quán triệt, sơ kết, tổng kết các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh uỷ...

Ngày 05/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bến Tre tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đại biểu dự Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Tuyên giáo tỉnh Bến Tre thực hiện tốt chức năng tham mưu triển khai các chủ trương, nghị quyết của địa phương, đơn vị ngay từ đầu năm 2024, nhất là triển khai Nghị quyết Tỉnh uỷ năm 2024, tổ chức phát động cao điểm thi đua “Đồng khởi mới" 2024 - 2025. Tập trung nâng cao chất lượng tham mưu cụ thể hoá và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết việc thực hiện chủ trương, nghị quyết đảm bảo tiến độ, chất lượng và yêu cầu tổng kết thực tiễn. Tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2024.

Công tác phối hợp chuẩn bị nội dung sơ kết việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, tổ chức các cuộc gặp mặt, hội nghị đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Các đơn vị, địa phương tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong nội bộ và nhân dân. Tập trung các giải pháp để tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện các công trình, dự án lớn của tỉnh. Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tại chi bộ; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, kịp thời định hướng trước những vấn đề nhạy cảm, giữ vững ổn định tư tưởng trong Đảng bộ và xã hội.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Cao Văn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bến Tre đề nghị toàn ngành chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu cụ thể hoá việc triển khai, quán triệt, sơ kết, tổng kết các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ; tham mưu và triển khai thực hiện chương trình làm việc của Tiểu ban Văn kiện, dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Cao Văn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bến Tre phát biểu tại Hội nghị.

Đồng thời, tham mưu cấp uỷ tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh năm 2024; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 6 tháng cuối năm 2024. Trọng tâm là tuyên truyền có chiều sâu kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân. Tuyên truyền tạo sự lan toả phương châm hành động “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”; Cổ vũ phong trào thi đua “Đồng khởi mới”...

Đồng chí Cao Văn Dũng tin tưởng rằng với sự nỗ lực của toàn hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh, tập trung tham mưu cho các cấp uỷ lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh uỷ năm 2024, làm động lực để năm 2025 hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI đã đề ra./.