Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo; sớm chuẩn bị nội dung, xây dựng "Chiến lược về công tác tuyên giáo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

Chiều 03/7, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thăm, làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. 

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, Ban đã phát huy vai trò tham mưu giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã chủ động xây dựng 55 đề án, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó, có nhiều đề án lớn, khó, thực tiễn đặt ra và có nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ như: Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên intenet, mạng xã hội; Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới… Ban Tuyên giáo Trung ương là một trong những cơ quan được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá là cơ quan chủ động triển khai nhiều đề án nhất, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức 9 hội nghị lớn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. Điểm mới trong nhiệm kỳ là ngay sau khi Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, Ban Tuyên giáo Trung ương đã kịp thời tham mưu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương), theo định kỳ hằng tuần, hằng tháng, đã có báo cáo, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các cấp tăng cường định hướng, quản lý báo chí, truyền thông, Internet, mạng xã hội. Đẩy mạnh thông tin tích cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu; đấu tranh, cảm hóa đối với những cán bộ, đảng viên, văn nghệ sỹ, trí thức bất mãn, cơ hội chính trị. Tổ chức lực lượng ứng trực, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, đấu tranh, xử lý tổ chức, cá nhân có hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn cấp ủy đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận Trung ương 4 khóa XIII, các quy định nêu gương, những điều đảng viên không được làm bằng những việc làm cụ thể, gắn với nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân. Ban cũng chủ động tham mưu phát động các đợt sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, học tập tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những kết quả đó đã đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; góp phần quan trọng chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao Ban Tuyên giáo Trung ương trong thời gian qua đã chủ động đổi mới, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần quan trọng ổn định tình hình chính trị, tư tưởng, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội.

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, công tác tuyên giáo đang đứng trước những thách thức lớn, nhất là những vấn đề mới đặt ra. Ban Tuyên giáo Trung ương cần tập trung nắm chắc tình hình liên quan đến công tác tuyên giáo để phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban tiếp tục chủ động tham mưu công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, góp phần xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo thống nhất cao trong Đảng, xã hội. Đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, chủ nghĩa yêu nước, những giá trị chuẩn mực đạo đức con người Việt Nam đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là với thế hệ trẻ.

Ban Tuyên giáo Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo; sớm chuẩn bị nội dung, xây dựng "Chiến lược về công tác tuyên giáo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; quan tâm đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch đảm bảo đội ngũ làm công tác tuyên giáo dồi dào, chất lượng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ hiện có. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch báo chí; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý báo chí, đảm bảo các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; tham mưu cho cấp có thẩm quyền đẩy mạnh chuyển đổi số trong các ban Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ nỗ lực khắc phục hạn chế; quyết tâm thực hiện phương châm của công tác tuyên giáo thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII, trong đó tính đảng, tính chiến đấu phải cao hơn, tính giáo dục, tính thuyết phục và hiệu quả trong thực tiễn phải tốt hơn nữa./.