Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện 2 quy định mới của Ban Bí thư

Ngày 15/9, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW về thực hiện một số điều trong Quy định 100-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; Hướng dẫn số 116-HD/BTGTW về thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

* Theo Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW, về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo nhà xuất bản: là người làm việc tại cơ quan báo chí, nhà xuất bản; người thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về báo chí, xuất bản tại cơ quan chỉ đạo báo chí, xuất bản, cơ quan quản lý báo chí, xuất bản, Hội Xuất bản Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản; là lãnh đạo, giảng viên chuyên ngành báo chí, xuất bản thuộc cơ sở giáo dục đại học công lập.

Ảnh minh họa.

Đối với lãnh đạo cơ quan chủ quản được giao nhiệm vụ người đứng đầu nhà xuất bản: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, đáp ứng khoản 2, khoản 3 Điều 5 tại Quy định 100-QĐ/TW.

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.

Về độ tuổi bổ nhiệm: trường hợp đặc biệt không quá 70 tuổi chỉ áp dụng với tổng giám đốc, giám đốc, tổng biên tập của các nhà xuất bản trực thuộc các hội.

Về thời hạn giữ chức vụ: Tổng giám đốc, giám đốc, tổng biên tập nhà xuất bản không đảm nhiệm chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp (10 năm liên tiếp) tại 1 nhà xuất bản.

Thời hạn giao quyền cấp trưởng, giao phụ trách nhà xuất bản đối với cấp phó người đứng đầu nhà xuất bản không quá 18 tháng. Cấp phó người đứng đầu cơ quan chủ quản nhà xuất bản được giao phụ trách nhà xuất bản không quá 12 tháng.

Cơ quan chủ quản nhà xuất bản chỉ ra văn bản giao quyền cấp trưởng hoặc giao phụ trách nhà xuất bản sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Theo Hướng dẫn số 116-HD/BTGTW, về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí: là người làm việc tại cơ quan báo chí, nhà xuất bản; người thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về báo chí, xuất bản tại cơ quan chỉ đạo báo chí, xuất bản, cơ quan quản lý báo chí, xuất bản, các cấp hội nhà báo, cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản; giảng viên chuyên ngành báo chí, xuất bản thuộc cơ sở giáo dục đại học công lập.

Ảnh minh họa.

Điều kiện, tiêu chuẩn đối với lãnh đạo cơ quan chủ quản được giao nhiệm vụ người đứng đầu cơ quan báo chí: có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; đáp ứng khoản 2, khoản 3, điều 5 Quy định 101-QĐ/TW.

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về báo chí.

Về độ tuổi: trường hợp đặc biệt không quá 70 tuổi chỉ áp dụng đối với người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo; tạp chí khoa học, tạp chí chuyên ngành, trong đó có chuyên ngành chính phù hợp với tôn chỉ mục đích của tạp chí được tính điểm khoa học từ 0,75% điểm trở lên.

Thời hạn giữ chức vụ: Người đứng đầu cơ quan báo chí không đảm nhiệm chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp (10 năm liên tiếp) tại 1 cơ quan báo chí. Nhiệm kỳ tiếp theo chỉ được thực hiện cách thời điểm kết thúc nhiệm kỳ thứ hai ít nhất 5 năm.

Thời gian giao thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan báo chí đối với cấp phó người đứng đầu cơ quan báo chí không quá 18 tháng. Lãnh đạo cơ quan chủ quản (không phải người đứng đầu cơ quan chủ quản) được giao nhiệm vụ phụ trách cơ quan báo chí không quá 12 tháng.

Cơ quan chủ quản chỉ ra văn bản giao nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan báo chí sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin & Truyền thông.

Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW và 116-HD/BTGTW có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan liên quan có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương để nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh.