Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt các cán bộ hưu trí nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn 2024, chiều 31/01, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức gặp mặt thân mật, chúc Tết các cán bộ, nhân viên hưu trí của cơ quan. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mừng thọ các cán bộ từ 90 tuổi trở lên.

Thay mặt tập thể Lãnh đạo và cán bộ, nhân viên đang công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời tri ân, kính chúc các cán bộ hưu trí của Ban cùng gia đình luôn mạnh khỏe, trường thọ, gia đình ấm no, hạnh phúc, tiếp tục là điểm tựa truyền thống cho Ban và Ngành phấn đấu đi lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thông báo những kết quả đạt được của Ban, của ngành Tuyên giáo trong năm vừa qua, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Năm 2023, thực hiện phương châm, khẩu hiệu hành động “Kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo”, toàn Ngành đã tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đề ra tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Công tác tổng kết thực tiễn, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và xây dựng các đề án trên lĩnh vực tuyên giáo đạt nhiều kết quả quan trọng. Điểm nổi bật là đã tập trung vào các vấn đề lớn, khó, quan trọng để tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy ban hành các văn bản mới, có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn để triển khai thống nhất, đồng bộ trong Đảng và hệ thống chính trị, như tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW; Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 57-KL/TW; Ban Bí thư ban hành các Quy định số 99-QĐ/TW, số 100-QĐ/TW, số 101-QĐ/TW, số 116-QĐ/TW. Ban Tuyên giáo Trung ương đã nghiên cứu, hoàn thành Đề tài khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn và định hướng chiến lược công tác tuyên giáo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” làm cơ sở quan trọng để tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về chiến lược công tác tuyên giáo.

Về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, toàn Ngành sẽ nỗ lực, quyết tâm thực hiện chất lượng, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ chủ yếu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, văn kiện của Đảng; Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác tuyên giáo; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo.

Đồng thời, ngành Tuyên giáo tăng cường tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Tập trung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu bổ sung, phát triển lý luận, nhất là các vấn đề lý luận mới nảy sinh để góp phần tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới đất nước…

Bày tỏ sự tri ân với các thế hệ cán bộ hưu trí của Ban Tuyên giáo Trung ương qua các thời kỳ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cán bộ hưu trí của Ban trong thời gian tới, qua đó góp phần giúp Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Chính phủ, nhân dân tin tưởng, giao phó.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Báo cáo với Lãnh đạo Ban về tình hình cán bộ hưu trí của cơ quan trong năm qua, Trưởng ban Liên lạc hưu trí Phạm Xuân Thâu nhấn mạnh, hiện nay các cán bộ hưu của Ban có nhiều đồng chí tuổi rất cao trên 100 tuổi và 90 tuổi trở lên, tuy đã nghỉ hưu theo chế độ nhiều năm, nhưng nhiều đồng chí vẫn tiếp tục tham gia vào hoạt động công tác của địa phương nơi cư trú; luôn giữ vững phẩm chất và tinh thần đảng viên, vững vàng kiên định bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất đạo đức trong sáng, sống vui, sống khỏe, sống có ích tại nơi cư trú, thực sự là những mẫu mực đối với gia đình và xã hội...

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Ban Liên lạc Hưu trí cơ quan mừng thọ cho các đồng chí từ độ tuổi 65 đến trên 100 tuổi./.