Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái và Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2025

Việc ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị sẽ góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng của tỉnh Yên Bái...

Chiều 13/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2025.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái và Công an tỉnh ký kết phối hợp công tác giữa giai đoạn 2023 - 2025.

Theo Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2025, hai ngành sẽ phối hợp trong việc chỉ đạo, định hướng tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, quyết định, chính sách của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Đặc biệt là tuyên truyền Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Nghị quyết số 93-NQ/TU, ngày 20/10/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh Yên Bái thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại Hội nghị.

Việc ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị sẽ góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an và công tác tuyên giáo trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng của địa phương. Đồng thời, nâng cao nhận thức, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác đảm bảo an ninh trật tự./.