Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh ký kết phối hợp công tác năm 2024 với 7 cơ quan, đơn vị

Chiều 30/01, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh và 7 cơ quan, đơn vị gồm: Đảng ủy Than, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp năm 2023 và ký kết kế hoạch năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 7 cơ quan, đơn vị đã phối hợp tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ”; nắm bắt, dự báo tình hình nội bộ tư tưởng nhân dân, cán bộ, đảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao nhận thức của tầng lớp nhân dân về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; báo cáo tình hình dư luận nhân dân liên quan đến các vụ án điểm, án lớn của tỉnh và các địa phương trong tỉnh; tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; nâng cao vị thế của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết chương trình phối hợp.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh và 7 cơ quan, đơn vị đã ký kết kế hoạch phối hợp công tác năm 2024. Trên cơ sở bám sát chủ đề công tác năm của tỉnh, các cơ quan, đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai công tác phối hợp hiệu quả; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, nhân dân, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương; thông tin định hướng kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của tỉnh; mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững./.