Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Báo cáo viên chuyên đề về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Thông qua các chuyên đề liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ cung cấp thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn giúp cho cán bộ, đảng viên củng cố thêm niềm tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao…

Ngày 18/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 10/2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 26 điểm cầu, với hơn 1.600 đại biểu là báo cáo viên các cấp tham dự. 

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang thông tin chuyên đề “Thực trạng và giải pháp công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Theo đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về cơ bản, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thực hiện nghiêm những quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động; xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, “tham nhũng vặt”...

Các đại biểu cũng được thông tin chuyên đề “Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trên địa bàn tỉnh”, trong đó nhấn mạnh: Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh An Giang đã có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác này, đòi hỏi cần có sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất, quyết liệt và kiên trì, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và của cả hệ thống chính trị; tinh thần tự giác, tích cực, nghiêm túc, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đề nghị, các địa phương, đơn vị tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khẳng định sự quyết tâm của toàn Đảng, trong đó có Đảng bộ tỉnh An Giang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những kết quả đạt được và những nhiệm vụ giải pháp cần tập trung trong thời gian tới để xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt, nhất là về chính trị, tư tưởng, đạo đức./.