Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 11/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương đã quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Quân ủy Trung ương, tập trung triển khai các chủ trương, biện pháp toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời đạt hiệu quả thiết thực; chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý nhà nước, giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng trong Quân đội.

Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII chặt chẽ, đúng kế hoạch; tổ chức tập huấn và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với chương trình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng bộ đội và nhân dân trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong nước, khu vực và quốc tế; tích cực bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, hoạt động và đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội năm 2023.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết lưu ý, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương cần chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, địa bàn, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ. Xây dựng, củng cố các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Phát huy vai trò của các cơ quan nghiên cứu, các học viện, nhà trường, cơ quan báo chí trong biên soạn, phát hành các loại tài liệu, tư liệu về công tác thông tin tuyên truyền giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội./.