Bài học kinh nghiệm về Nhân dân trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng

Báo cáo viên Trần Đình Trọng, Phó Bí thư Đảng uỷ quân sự huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang phân tích những điểm mới nổi bật của bài học kinh nghiệm về Nhân dân trong Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng; đồng thời làm rõ thực tiễn triển khai bài học kinh nghiệm về Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Phần trình bày của thí sinh Trần Đình Trọng tại Hội thi Chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 .