Bắc Ninh: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương

Ngày 21/3, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng… Các đại biểu xem phóng sự giới thiệu 19 văn bản (gồm 02 nghị quyết, 06 chỉ thị, 05 kết luận, 06 quy định).

Cũng tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức hưởng ứng phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan chức năng tổ chức. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 05/7/2024.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh đề nghị cấp ủy các cấp chỉ đạo, tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; chủ động rà soát, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng giao Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan thông tin đại chúng và các ngành thành viên tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư. Qua Cuộc thi sẽ tạo nguồn và phát triển lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, hình thành nguồn sản phẩm phong phú có chất lượng, có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh./.