Bạc Liêu triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Bạc Liêu trong công tác triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương gắn với đặc điểm tình hình thực tế…

Ngày 25/10, tại tỉnh Bạc Liêu, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu về một số nội dung triển khai thực hiện từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn công tác.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Thiều cho biết, từ sau Đại hội XIII của Đảng, Tỉnh ủy Bạc Liêu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc triển khai, quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh cho cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đã ban hành 13 nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương thành 61 chương trình, 83 kế hoạch, 21 chỉ thị, 5 đề án, 32 quy định và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực.

Việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI và các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy đã được các cấp ủy, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; thông qua đó, đã tạo được sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Do đó, dù không đạt được những mục tiêu đặt ra đầu nhiệm kỳ, nhưng tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn ở nhóm dẫn đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong nhiều năm.

Đối với công tác tuyên giáo, Tỉnh ủy và các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt và tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Công tác nắm bắt dư luận xã hội được triển khai hiệu quả, thông tin dư luận xã hội được phản ánh kịp thời, đầy đủ, chất lượng. Đối với lĩnh vực truyền thông, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn có tiếng nói chung, thẳng thắn, không né tránh để tháo gỡ nhiều vấn đề nổi cộm, nhạy cảm.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác cùng lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan tới các lĩnh vực như: Khoa học - công nghệ, văn hóa - nghệ thuật, báo chí - xuất bản, phát triển du lịch... Công tác tăng cường học tập và làm theo gương Bác; Công tác nghiên cứu lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; cơ chế phối hợp thông tin tuyên truyền với các cơ quan báo chí.

Đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian qua, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Tỉnh ủy Bạc Liêu tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, thực hiện hiệu quả các kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng lực, sáng tạo và tỉnh cần cụ thể hóa chủ trương, có phương án tổ chức, đồng bộ các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, cần chú trọng thực hiện tốt công tác dự báo trong tình hình mới; tăng cường tuyên truyền, chuyển tải đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng, phát triển văn hóa từ tỉnh đến cơ sở…

Đồng chí Trưởng Đoàn công tác cũng lưu ý tỉnh Bạc Liêu đẩy mạnh triển khai hiệu quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tiếp tục quan tâm thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"./.