Bạc Liêu: 8.800 đại biểu nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Ngày 23/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) và quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng và Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 141 điểm cầu cấp huyện, cấp xã với tổng số 8.800 đại biểu tham dự.

Đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương gồm: Quy định 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Kết luận 62-KL/TW, ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 02/10 đến ngày 08/10/2023 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã họp, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Sau 7 ngày làm việc, Hội nghị đã hoàn thành chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và thống nhất thành lập 05 Tiểu bản (Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế - xã hội; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội) chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng...