Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 30/01, UBND tỉnh Bắc Giang và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2024.

Các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết.

Nội dung Kế hoạch phối hợp giữa UBND tỉnh Bắc Giang và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gồm có: Tuyên truyền nhiệm vụ và kết quả phát triển KT-XH của tỉnh; về cải cách hành chính nhà nước; Nghị quyết số 233-NQ/TU của Tỉnh ủy về chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 45-KH/UBND về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Cùng đó tập trung tuyên truyền đối với một số dự án lớn của tỉnh; tổ chức điều tra dư luận xã hội, đánh giá sự hài lòng của các tầng lớp nhân dân về hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh…

Thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư (khóa XII) về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm, hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển KT-XH, các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh; tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong toàn ngành tuyên giáo, các cơ quan khối tuyên truyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về các dự án lớn, trọng điểm, tình hình phát triển KT-XH của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị.

Sau 3 năm triển khai Quyết định số 238-QĐ/TW, sự phối giữa ban tuyên giáo các cấp với HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp cùng cấp đã đạt kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền nhiệm vụ phát triển KT-XH, các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh được chú trọng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong nắm bắt, phản ánh, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Quá trình giải quyết xử lý các vấn đề bức xúc của nhân dân được chú ý, tăng cường... Từ đó góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, địa phương./.